Solījām un paveicām: Uzņēmējdarbība. Izglītība.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Solījām: Atbalstīsim esošo darbavietu saglabāšanu un jaunu veidošanu.

Paveicām:

 • Valmierā ir 996 darbavietas uz 1000 darbspējīgiem iedzīvotājiem, bezdarba līmenis aptuveni 5,7%, sekmīgi darbojas visi lielākie pilsētas uzņēmumi, tiek veidoti arī jauni uzņēmumi un attīstīta infrastruktūra. Pilsēta kļūst arvien pievilcīgāka ārvalstu un vietējiem investoriem. Valmieras IKP uz vienu iedzīvotāju ir 13 246 EUR, kas ir otrs labākais rādītājs valstī. Valmierā darba vietas rod aptuveni 34% apkārtējo novadu un pilsētu iedzīvotāji. Īstenojot vairākus nozīmīgus attīstības projektus, pašvaldība sekmēs komersantus radīt jaunas darbavietas arī nākamajos gados.

 

Solījām: Piesaistīsim ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai pilsētas industriālajās zonās.

Paveicām:

 • Sekmīgi risinām jautājumu par Vidzemes industriālā parka izveidi, mērķtiecīgi plānojot attīstīt jaunu teritoriju ražošanai. Industriālā parka izveide vērsta uz jaunu uzņēmumu un ražotņu dibināšanu Valmierā, pilsētas, apkārtējo novadu un reģiona ekonomisko izaugsmi.

 • Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras attīstībai Cempu un Paula Valdena ielas industriālajā teritorijā ir piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums 3,06 miljonu eiro apmērā, kas sniegs atbalstu šajā rūpnieciskajā zonā strādājošiem uzņēmumiem un ilgtermiņā sekmēs vismaz 60 jaunu darba vietu izveidi.

 

Solījām: Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem.

Paveicām:

 • Esam izveidojuši plašu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sistēmu juridiskām personām un uzņēmējiem.

 

Solījām: Uzturēsim pastāvīgu dialogu ar Valmieras uzņēmēju organizācijām.

Paveicām:

 • Īstenojam sadarbību ar uzņēmējiem, strādājot kopā gan konsultatīvajās padomēs tūrismā, uzņēmējdarbībā, gan rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, Vidzemes uzņēmēju dienas, uzņēmējdarbības forumus, gan tiekoties individuāli. Lai novērtētu uzņēmēju sasniegumus, esam iedibinājuši apbalvojumu „Balva uzņēmējdarbībā”.

 

Solījām: Atbalstīsim profesionālo un augstāko izglītību, radot pieeju kvalificētam darbaspēkam.

Paveicām:

 • Ar pašvaldības atbalstu sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu veikti vairāki pētījumi par nodarbinātības jautājumiem Valmierā un Vidzemes reģionā.

 • Pašvaldības pārstāvji darbojas Valmieras tehnikuma konventā un Vidzemes Augstskolas padomnieku konventā, sniedz priekšlikumus izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģijām, atbalsta sadarbības veidošanu starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm, lai nodrošinātu, ka programmas un jauno speciālistu kvalitāte atbilst darba tirgus prasībām.

 • Pilsētā tiek izstrādāts jauns karjeras izglītības koordinācijas modelis.

 

IZGLĪTĪBA

Solījām: Uzlabosim vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi

Paveicām:

 • Atbalstām, ka katru gadu izglītības jomai, tai skaitā izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, tiek piešķirts ievērojams līdzekļu apjoms. Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā izglītības funkcijas nodrošināšanai atvēlēti 16,12 miljoni eiro jeb 44,35%. Kapitālajiem izdevumiem izglītības iestādēs šogad paredzēti vairāk nekā 945 tūkstoši eiro, savukārt inventāra, mācību grāmatu un materiālu iegādei – 229,7 tūkstoši eiro.

 • Uzskatām, ka visās Valmieras pilsētas izglītības iestādēs jābūt mūsdienīgai un estētiskai videi, tāpēc vienmēr atbalstām finanšu ieguldījumus to sakārtošanā. Esam piesaistījuši Eiropas Savienības finansējumu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Kārliena” pārbūvei, tagad plānveidīgi turpinām uzlabojumus arī pārējās izglītības iestādēs.

 • Piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, paredzēta izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā un Valmieras Viestura vidusskolā, nodrošinot gan ergonomisku mācību vidi, gan nepieciešamos informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Līdz ar šī projekta īstenošanu plānota arī dienesta viesnīcas ēkas izglītības iestāžu audzēkņiem izbūve Ausekļa ielā 25C.

 • Lai nodrošinātu izglītības jomas ilgtspējīgu attīstību un pārvaldību, 2016.gadā tika izstrādāta un apstiprināta Valmieras pilsētas Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam.

 

Solījām: Popularizēsim profesionālās ievirzes izglītību, interešu izglītību pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Finansēsim interešu izglītības programmas.

Paveicām:

 • Atbalstām bērnu un jauniešu iesaisti interešu izglītības, profesionālās ievirzes programmās. 2017.gadā Valmieras Mākslas vidusskolā, Valmieras Mūzikas skolā, Valmieras Bērnu sporta skolā un Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda” kopumā darbojas vairāk nekā 2400 audzēkņi. Šo programmu finansēšanai šogad paredzēti 2,6 miljoni eiro jeb 16,44% no kopējiem izdevumiem izglītības jomā.

 • 2013. gadā Gaujas krastā durvis saviem audzēkņiem un pedagogiem vēra jaunuzceltā Valmieras Mūzikas skola.

 • Mūsu mērķis – nodrošināt, ka Valmierā ikviens bērns, atbilstoši savām spējām, ir iesaistīts kādā izglītojošā, erudīciju un personības izaugsmi veicinošā aktivitātē paralēli obligātajai mācību programmai izglītības iestādēs. Pagājušajā gadā visas Valmieras pilsētas izglītības iestādēs esošajās interešu izglītības programmās kopumā bija iesaistīti vairāk nekā 3780 bērni un jaunieši.

 • Nodrošinām pašvaldības līdzfinansējumu interešu izglītības programmām, atbalstām arī Valmieras Mākslas vidusskolas aktivitātes, lai izglītības iestāde piesaistītu audzēkņus no Vidzemes, kļūtu vēl konkurētspējīgāka un ilgtermiņā iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

 

Solījām: Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu darbu pilsētas izglītības iestādēs un veicināsim zinātnes un pētniecības attīstību Vidzemes Augstskolā.

Paveicām:

 • Ieviesām pedagogu atbalsta modeli, nodrošinot lielāku atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem, metodiķiem un izglītības iestāžu vadītājiem, nekā valstī noteiktais minimums. Kopumā pedagogu atalgojuma pieaugumam pašvaldības 2017.gada budžetā papildus paredzēti 581,6 tūkstoši eiro.

 • Katru gadu atbalstām Vidzemes Augstskolas darbību, piešķirot finansējumu zinātnes attīstībai un projektiem, kā arī starptautiskajām aktivitātēm, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un karjeras jautājumu koordinēšanai. Arī turpmāk atbalstīsim Vidzemes Augstskolas zinātniski pētniecisko darbību un meklēsim risinājumus tās konkurētspējas celšanai.

 

Solījām: Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas.

Paveicām:

 • Izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Tās mērķis – veicināt pašvaldības sadarbību ar jaunatni, atbalstu jauniešu iniciatīvām, viņu līdzdalībai sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

 • Uzsākts darbs pie Valmieras pilsētas jaunatnes politikas dokumenta izstrādes nākamajam periodam.

 • Esam atbalstījuši sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, lai īstenotu nacionāla līmeņa projektu „Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”.

 • Katru gadu tiek pasniegta „Valmieras Jauniešu gada balva”, suminot Valmieras pilsētas aktīvākos jauniešus, kā arī uzņēmējus, iestādes, kuras atbalstījušas jauniešu iniciatīvas un piedāvājušas dažādas aktivitātes.