Solījām un paveicām: Pārvalde

PĀRVALDE

Solījām: Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģijā, programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES fondu iespējām. Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un pārvaldību.

Paveicām:

 • Valmieras pilsētas pašvaldības budžets tiek izstrādāts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030. gadam un Attīstības programmā 2015.-2020. gadam ietvertajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm, Investīciju plānu un paredzētajām integrēto teritoriju investīciju projektu idejām.

 • Pašvaldības 2017. gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 35,91 miljona eiro apmērā, nodokļu ieņēmumi plānoti 18,33 miljonu eiro apmērā, no kuriem lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 88,5% apmērā.

 • 2014.-2020. gada plānošanas periodā dažādu projektu īstenošanai tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi vairāk nekā 27 miljonu eiro apjomā.

 • Pašvaldība 2015. gadā ir saņēmusi kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001:2015, kas apliecina, ka procesi pašvaldībā tiek uzturēti atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam. 2017. gadā apstiprināta pašvaldības energopolitika, tādējādi apņemoties atbalstīt energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 50001:2012 standarta prasībām un uzlabojot energopārvaldības efektivitāti.

 

Solījām: Īstenosim labas un efektīvas pārvaldības principu sadarbībā ar visu pilsētas sabiedrību, īpaši ar sabiedriskajām organizācijām.

Paveicām:

 • Valmieras pilsētas pašvaldība ir parakstījusi sadarbības memorandu ar vairāk nekā 19 sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām ar mērķi veicināt pilsētas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, stiprināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas.

 • Iedzīvotāji un dažādas sabiedriskās organizācijas tika iesaistītas Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādē.

 • Ik gadu iedzīvotāji tiek aicināti sniegt vērtējumu par paveikto, piedaloties Valmieras pilsētas iedzīvotāju aptaujā, tiekoties ar pašvaldības vadību, izsakot viedokli par dažādiem jautājumiem sabiedrisko apspriešanu laikā, piemēram, par Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu.

 • Aktīva sadarbība notiek arī ar jauniešu organizācijām un apvienībām Valmierā. Piemēram, 2016. un 2017. gadā Vidzemes Augstskolā tika organizēti Valmieras Jauniešu forumi, norisinājušās tikšanās ar pašvaldības deputātiem.

 

Solījām: Piedāvāsim kvalitatīvus un pēc iespējas lētākus komunālos pakalpojumus.

Paveicām:

 • Pilsētā tiek nodrošināti kvalitatīvi komunālie pakalpojumi. Mērķtiecīgi tiek investēts infrastruktūras attīstībā. Šobrīd lielākā daļa siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu ir atjaunoti.

 • Esam nodrošinājuši komunālo pakalpojumu piegādes nepārtrauktību.

 • SIA „ZAAO” ir kļuvis par paraugu sekmīgam darbam atkritumu apsaimniekošanas jomā. Esam vienīgā pilsēta Latvijā, kur šķiroto atkritumu apjoms pārsniedz 15% no kopējā apjoma, un Valmiera jau tagad izpilda prasības, kas būs spēkā no 2020. gada. Valmierieši ir iemācījušies šķirot atkritumus, tādējādi saudzējot dabu un ietaupot līdzekļus par to izvešanu.

 • Lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību, AS „Valmieras Enerģija” izbūvējusi jaunu biomasas katla māju Dzelzceļa ielā 7, uzstādot šķeldas apkures katlu.

   

Solījām: Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko informāciju kopējam darbam Valmieras labā.

Paveicām:

 • Šogad valmieriešiem tiks piedāvāta mobilā lietotne „Mana Valmiera”, kas nodrošinās informāciju par dažādām norisēm pilsētā, kalpos arī kā iespēja sazināties ar pašvaldību. Kopā ar uzņēmējiem tiks piedāvāts „priekšrocību grozs” aplikācijas lietotājiem, kā arī citi labumi.

 • Regulāri iznāk un tiek izplatīts pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums, kā arī tiek sniegta aktuālā informācija pašvaldības mājaslapā internetā, pilsētas sociālo tīklu kontos, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, tiek organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem.

 • Uz pašvaldības policijas bāzes ir izveidots Operatīvās informācijas centrs, kura uzdevums ir nodrošināt vienotu un koordinētu informācijas apriti par bojājumiem jeb pārtraukumiem apgādes sistēmā, par sabiedriskās kārtības traucējumiem, sanitāro tīrību, par ielu un ceļu stāvokli, par pašvaldības teritorijā esošo īpašumu uzturēšanu, valsts un pašvaldības un paaugstinātas bīstamības objektu infrastruktūru un citiem jautājumiem.