Solījām un paveicām: Sociālā un fiziskā drošība.

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA

Solījām: Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Paveicām:

– Esam pilnveidojuši sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem, nodrošinot: brīvpusdienas skolu audzēkņiem, uzturmaksu atlaides pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, bērna piedzimšanas pabalstu, braukšanas maksu atvieglojumus, sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, samaksu par sociālo aprūpi un rehabilitāciju, asistentu un mājas aprūpes pakalpojumus, uzturēšanos Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

– Esam paplašinājuši nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loku.

– Lai aktualizētu un veicinātu sociālo pakalpojumu attīstības plānošanu Valmierā, 2014.gadā atjaunota Valmieras Sociālo lietu konsultatīvā padome.

– Valmieras pilsētas pašvaldība pievienojusies deinstitucionalizācijas projektā „Vidzeme Iekļauj”, kas paredz ar Eiropas Savienības fondu atbalstu radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā, savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem – uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijas.

Solījām: Turpināsim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem.

Paveicām:

– Atbalsts ģimenēm ir mūsu prioritāte. Esam paaugstinājuši bērna piedzimšanas pabalstu līdz 200 EUR, katram jaundzimušajam dāvinot arī īpašu cepurīti Valmieras karoga krāsās ar ieadītu pilsētas nosaukumu un pirmo grāmatu. Esam ieviesuši bezmaksas ēdināšanu visiem 1.-5. klašu skolēniem. Kopš 2016.gada pilngadīga persona no daudzbērnu ģimenes līdz 24 gadu vecumam, kura turpina mācības, var saņemt pusdienu maksas atlaides.

– Tāpat katru gadu vairākiem simtiem mājsaimniecību tiek piešķirts apkures pabalsts, kā arī ir noteikts pabalsts mācību gada uzsākšanai trūcīgām ģimenēm.

– Kopš 2014.gada tiek īstenota skolēnu nodarbināšanas programma vasaras periodā: 2016.gadā šādu iespēju izmantoja 483 skolēni, pašvaldības budžetā šim pasākumam tika paredzēti gandrīz 110 000 EUR.

Solījām: Rūpēsimies par Valmieras senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Paveicām

– Kopš 2014.gada pašvaldība izgatavo pensionāriem personalizētās kartes braukšanai Valmieras pilsētas maršrutu autobusos. Valmierā dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem līdz 74 gadu vecumam mēneša un abonementa biļetēm ir atlaide 50% apmērā, savukārt senioriem no 75 gadu vecuma brauciens pilsētas autobusos ir bez maksas.

– 2017.gada 1.janvārī Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu personas dzīvesvietā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Līgums paredz, ka “Latvijas Samariešu apvienība” nodrošina Valmieras pilsētā deklarētām personām aprūpi mājās, pakalpojumu “Drošības poga”, mobilās aprūpes, specializētā transporta un pēdu aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

– Finansiāli atbalstām pansionāta „Valmiera” darbību. Abās pansionāta ēkās tiek nodrošināti augsta līmeņa pakalpojumi pansionāta iemītniekiem un regulāri tiek veikti remontdarbi, lai uzlabotu dzīvesvidi.

– Senioriem tiek nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt kultūras norises Valmieras muzejā, dažādus koncertus un pasākumus Valmieras Kultūras centrā, kā arī brīvdabas izrādes Pilsdrupu estrādē.

 

Solījām: Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas nevalstisko organizāciju darbību.

Paveicām:

– Katru gadu no pašvaldības budžeta tiek piešķirti līdzekļi sociālajā sfērā darbojošos nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai. Pērn nolēmām uzticēt nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība”, finansiāli ik gadu atbalstām biedrību „Kristīgais žēlsirdības centrs”, tai skaitā biedrības uzturēto un sadarbības partneru atbalstīto bērnu labdarības zupas virtuvi.

– Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un LR Labklājības ministriju 2015.gadā atvēra dienas aprūpes centru jauniešiem un pieaugušajiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem „Stropiņš”. 2016.gadā parakstīts pašvaldības sadarbības līgums ar 19 sociālās jomas NVO, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, sadarbības partneru informētību un līdzdalību, kopīgu projektu īstenošanu.

Solījām: Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda paplašināšanai un īres dzīvokļu būvniecībai.

Paveicām:

– Mūsu piedāvātais risinājums ir Latvijā līdz šim nebijis projekts – īres namu būvniecība, projekta pasūtītājam esot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Valmieras Namsaimnieks”. Februārī īres namu pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, bet jau šī gada nogalē plānojam īres tiesību izsolē nodot 150 dzīvokļus.

Solījām: Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, plānosim optimālu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu un elastīgu atlaižu sistēmu.

Paveicām:

– Nodrošinām plašu atlaižu sistēmu sabiedriskajā transportā: tiesības bez maksas braukt sabiedriskajā transportā ir pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem, trūcīgo ģimeņu vecākiem, pensionāriem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu, I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti u.c. Tāpat elastīga atlaižu sistēma tiek nodrošināta skolēniem un studentiem. Valsts un pilsētas svētkos sabiedriskā transporta pakalpojumi Valmierā ir bez maksas.

– Sabiedriskā transporta kustība tiek organizēta tā, lai radītu labvēlīgus apstākļus darbaspēka un skolēnu mobilitātei pilsētā un reģionā. Šajā jomā sekmīga sadarbība izveidota ar apkārtējām pašvaldībām.

Solījām: Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas darbību.

Paveicām:

– Lai nodrošinātu operatīvu un koordinētu informācijas apriti 24 stundas diennaktī, pašvaldības policijas dežūrdaļa pārveidota par Operatīvo informācijas centru, to pārceļot uz jaunām telpām. Saziņai ar centru kopš 1.aprīļa darbojas vienotais tālrunis – 8484.

– Esam atbalstījuši tehniskā aprīkojuma iegādi pašvaldības policijas vajadzībām – iegādāta jauna operatīvā automašīna, uzstādītas jaunas novērošanas videokameras.

– Kopš 2015.gada pašvaldība kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, Valsts policiju un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” rīko sociālu akciju „Droša pilsēta”, aicinot valmieriešus pievērst uzmanību un ziņot par nekārtību cēlājiem pilsētā.

– Noziegumu un ceļu satiksmes negadījumu skaits Valmierā ir zem vidējiem rādītājiem valstī.