Biedru nauda un ziedojumi

Jums ir iespēja nomaksāt partijas „Valmierai un Vidzemei” biedra naudu vai arī atbalstīt partiju ar ziedojumu, kas tiks ieguldīts politiskās partijas darbības nodrošināšanā, partijas izvirzīto mērķu un programmas īstenošanā!

Biedra nauda

Partijas „Valmierai un Vidzemei” kopsapulce 2014.gada 3.martā pieņēma lēmumu par partijas biedru naudas noteikšanu. Politiskās partijas “Valmierai un Vidzemei” minimālais biedru naudas apjoms ir EUR 3.00 (trīs euro) gadā. Pensionāriem, studentiem, skolniekiem un nestrādājošiem – minimālais biedru naudas apjoms ir EUR 2.00 (divi euro) gadā. Biedru nauda par tekošo gadu ir jāsamaksā līdz 31.decembrim.

Biedri var izvēlēties maksāt arī tādu biedra naudas summu, kas atbilst viņu finansiālajām iespējām. Biedrs var maksāt biedra naudu tikai par sevi.

Veicot biedra naudas nomaksu, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda – biedra nauda par konkrēto gadu, Vārds, Uzvārds un Personas kods.

Mūsu rekvizīti:

Partija „Valmierai un Vidzemei”

Reģistrācijas Nr. 40008196025

Juridiskā adrese: Rubenes iela 34-15; Valmiera; LV-4201

Biedra naudu varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Konts: LV67RIKO0000083653348

Ziedojumi

Pirms veicat ziedojumu politiskajai partijai, ir svarīgi zināt sekojošas lietas:

Lūdzam, pievērsiet uzmanību, ka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikti šādi partiju finansēšanas ierobežojumi:

– Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedru naudas iemaksu un biedra veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas. Latvijas Republikā noteiktā minimālā mēnešalga ir 500 euro.

– Fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā.

– Fiziskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 20 minimālo mēnešalgu apmēru.

-Fiziskajām personām ir aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas) no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem.

Lūdzam ņemt vērā:

– partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību;

– aizliegti anonīmi ziedojumi;

– nav atļauti juridisko personu ziedojumi.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikts, ka ziedojuma informācijā ir jābūt norādītam vārdam un uzvārdam, personas kodam un deklarētajai dzīvesvietas adresei.

Ziedotāja vārds un uzvārds, kā arī ziedojuma summa tiks publicēti KNAB mājas lapā. Šīs ziņas atbilstoši likumam tiek publicētas, saglabātas un ir brīvi pieejamas.

Mūsu rekvizīti:

Partija „Valmierai un Vidzemei”

Reģistrācijas Nr. 40008196025

Juridiskā adrese: Rubenes iela 34-15; Valmiera; LV-4201

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Konts: LV67RIKO0000083653348

Piemērs

Ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese

Ziedojuma saņēmējs: partija „Valmierai un Vidzemei”

Reģistrācijas Nr. 40008196025

Iemaksas mērķis: Ziedojums