Priekšvēlēšanu programma

Politiskās partijas „Valmierai un Vidzemei”

priekšvēlēšanu programma

2013. gada Valmieras pilsētas pašvaldības domes vēlēšanām

Valmiera – Vidzemes reģiona rūpniecības, biznesa, izglītības, kultūras, sporta un administratīvais centrs.

Iedzīvotāju labklājība – partijas prioritāte Valmierā un Vidzemē

 

Vērtības

 • Sakārtota uzņēmējdarbības vide
 • Izglītota, vesela un droša sabiedrība
 • Stabila pilsētas attīstība
To panāksim ar komandas darbu, kuru raksturo:
 • Pieredze un zināšanas
 • Godīgums un atbildība
 • Efektīva un atklāta pārvalde

Uzņēmējdarbība

 • Atbalstīsim esošo darbavietu saglabāšanu un jaunu veidošanu
 • Piesaistīsim ES fondu finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai pilsētas industriālajās zonās
 • Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem
 • Uzturēsim pastāvīgu dialogu ar Valmieras uzņēmēju organizācijām
 • Atbalstīsim profesionālo un augstāko izglītību, radot pieeju kvalificētam darbaspēkam

Izglītība

 • Uzlabosim vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
 • Popularizēsim profesionālās ievirzes izglītību pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs
 • Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu darbu pilsētas izglītības iestādēs un veicināsim zinātnes un pētniecības attīstību Vidzemes Augstskolā
 • Finansēsim interešu izglītības programmas
 • Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas

Kultūra

 • Sadarbosimies un finansiāli atbalstīsim Valmieras teātra darbību
 • Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību un veicināsim Kultūras centra izaugsmi
 • Finansēsim kultūras projektu konkursus un atbalstīsim nevalstisko organizāciju iniciatīvas kultūras jomā, kā arī starpkultūru dialogu un starptautisko sadarbību
 • Veicināsim pilsētā dzīvojošo tautību kultūras tradīciju kopšanu

Sports

 • Strādāsim pie finansējuma piesaistes jauna peldbaseina un BMX trases izbūvei, J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai
 • Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta zāļu uzlabošanu un materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu
 • Atbalstīsim „Valmieras sporta vienību” un jauniešu dalību starptautiskās sacensībās
 • Finansēsim sporta attīstības projektu konkursus un atbalstīsim sporta klubus

Veselība

 • Nodrošināsim pieejamu veselības aprūpes sistēmu, sākot ar ģimenes ārstiem, ambulatorajiem dienestiem un Vidzemes slimnīcu
 • Rūpēsimies par Vidzemes slimnīcas sekmīgu darbību augstā profesionālā līmenī ar plašu pakalpojumu pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim
 • Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties veselīgu dzīvesveidu
 • Sociālā un fiziskā drošība
 • Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visu vecuma grupu iedzīvotājiem
 • Turpināsim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem
 • Rūpēsimies par Valmieras senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu
 • Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas nevalstisko organizāciju darbību
 • Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda paplašināšanai un īres dzīvokļu būvniecībai
 • Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam, plānosim optimālu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu un elastīgu atlaižu sistēmu tajā
 • Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas darbību

Vide

 • Kopsim Gaujas krastus, pilsētas parkus un mežus, pilnveidojot aktīvās atpūtas infrastruktūru
 • Nodrošināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju un pagalmu sakārtošanai
 • Uzturēsim bērnu rotaļu laukumus pilsētā, kā arī izveidosim jaunus
 • Plānveidīgi rekonstruēsim pilsētas ielas, budžeta iespēju robežās plānosim grantēto ielu segumu asfaltēšanu
 • Pakāpeniski nomainīsim pilsētas ielu apgaismojumu uz ekonomiskajām LED spuldzēm
 • Nodrošināsim atkritumu savākšanas sistēmas saglabāšanu, veicināsim atkritumu šķirošanu un atkritumu savākšanas akcijas rudeņos un pavasaros

Tūrisms

 • Stiprināsim mūsdienīgu un mērķtiecīgu pilsētas mārketinga zīmolu
 • Sadarbībā ar partneriem Vidzemes reģionā attīstīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstīsim pasākumu tūrismu kā prioritāti sporta, izklaides, kultūras, gardēžu un citu tūrisma veidu vienošanai
 • Piesaistīsim finansējumu vecpilsētas teritorijas uzlabošanai
 • Piedalīsimies tūrisma izstādēs popularizējot Valmieru un Vidzemi kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi

Pārvalde

 • Pašvaldības ikgadējo budžetu plānosim saskaņā ar pilsētas attīstības stratēģijā, programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES fondu iespējām
 • Nodrošināsim efektīvu finanšu resursu izmantošanu un pārvaldību
 • Īstenosim labas un efektīvas pārvaldības principu sadarbībā ar visu pilsētas sabiedrību, īpaši ar sabiedriskajām organizācijām
 • Piedāvāsim kvalitatīvus un pēc iespējas lētākus komunālos pakalpojumus
 • Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko informāciju kopējam darbam Valmieras labā!