Burtnieku novads

Partijas “Valmierai un Vidzemei”

priekšvēlēšanu programma

2017.gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā

 
Burtnieku novads – kvalitatīva un pieejama dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un kultūras vide novada iedzīvotājiem.
Vērtības:
 • mērķtiecīga novada attīstība;
 • uzņēmējdarbību veicinoša vide;
 • izglītota, vesela un droša sabiedrība.
To panāksim ar komandas darbu, ko raksturo:
 • pieredze un zināšanas;
 • godīgums un atbildība;
 • uz sadarbību vērsta un efektīva pārvalde.
PĀRVALDE
 • Nodrošināsim stabilu, mērķtiecīgu, profesionālu un atklātu pārvaldību
 • Valmieras pilsētā iegūto pieredzi un zināšanas izmantosim, lai veicinātu novada saimniecisko un ekonomisko izaugsmi
 • Sadarbosimies ar iedzīvotājiem novadam nozīmīgu jautājumu risināšanā
 • Efektīvi plānosim un izmantosim novada finanšu resursus
DZĪVES VIDE un DROŠĪBA
 • Veidosim pievilcīgus un aktīvus novada pagastu centrus
 • Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanu un uzlabošanu
 • Plānosim novada iedzīvotājiem vajadzīgus sabiedriskā transporta maršrutus
 • Veicināsim neapsaimniekoto teritoriju sakopšanu un attīstīšanu
 • Veicināsim novada zemju izmantošanu dzīvojamā fonda paplašināšanai
 • Nodrošināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai un bērnu rotaļu laukumu izveidei
 • Plānosim ielu apgaismojuma nomaiņu uz ekonomiskajām, energoefektīvajām spuldzēm
 • Sadarbojoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības policiju, uzlabosim novada iedzīvotāju drošību
 • Atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību novadā
UZŅĒMĒJDARBĪBA
 • Rūpēsimies par nepieciešamās infrastruktūras izveidi uzņēmējdarbības attīstīšanai
 • Veicināsim jaunu darba vietu radīšanu, atbalstot esošos uzņēmumus un veicinot jaunu uzņēmumu izveidi
 • Sadarbosimies ar reģionālo biznesa inkubatoru, lai nodrošinātu dažādas atbalsta iespējas topošajiem un esošajiem novada uzņēmējiem
 • Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību
 • Atbalstīsim novadā ražoto produktu popularizēšanu un tirdzniecības vietu izveidi
TŪRISMS, VIDE un ATPŪTA
 • Sadarbībā ar novada uzņēmējiem attīstīsim un popularizēsim tūrisma piedāvājumu
 • Veicināsim tūrisma uzņēmējdarbību novadā
 • Veicināsim dabas teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidosim tūrisma infrastruktūru
 • Veicināsim Burtnieka ezera kā viena no iecienītākajiem makšķernieku galamērķiem saglabāšanu
 • Uzlabosim atkritumu apsaimniekošanu
IZGLĪTĪBA
 • Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu novada izglītības iestādēs
 • Sadarbībā ar Valmieras izglītības iestādēm veicināsim novada skolēnu sagatavošanu tālākai izglītībai
 • Papildināsim novadā pieejamās interešu izglītības programmas un uzlabosim to pieejamību novada bērniem
 • Atbalstīsim jauniešu iesaisti novada izaugsmē un veicināsim jauniešu atgriešanos novadā
 • Nodrošināsim brīvpusdienas novada skolēniem līdz 9. klasei
 • Nodrošināsim vietējo uzņēmēju ražoto un sezonas pārtiku novada izglītības iestādēs
 • Nodrošināsim ērtu un drošu bērnu nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm
 • Līdzfinansēsim mācību un atpūtas nometnes
 • Veicināsim jauniešu nodarbinātību vasarā
KULTŪRA
 • Atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvu darbību un veicināsim iedzīvotāju iesaisti
 • Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas kultūras jomā
 • Nodrošināsim novada pagastu centros bezmaksas interneta un datoru pieejamību iedzīvotājiem
 • Veicināsim pilnvērtīgu un daudzveidīgu kultūras infrastruktūras izmantošanu
SPORTS
 • Veicināsim Burtnieku ezera iespēju izmantošanu ūdens sporta veidu attīstībā
 • Veicināsim jāšanas sporta un BMX attīstību, atbalstīsim starptautisko sacensību rīkošanu
 • Veicināsim jauniešu interesi par sportu, atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas un talantīgus jauniešus
  VESELĪBA
 • Veicināsim novada iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, informējot par veselīgu dzīvesveidu un piedāvājot veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes
 • Veicināsim veselības aprūpes pieejamību
 • Veicināsim novada sporta infrastruktūras pieejamību novada iedzīvotājiem
 • Attīstīsim sadarbību ar Samariešu apvienību, pilnveidojot iedzīvotāju aprūpi mājās
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
 • Izvērtēsim nepieciešamību un iespējas novadā izveidot pansionātu
 • Pilnveidosim sociālo palīdzību un pakalpojumus
 • Veidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem
 • Rūpēsimies par novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu
 • Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, plānosim elastīgu atlaižu sistēmu sabiedriskajā transportā