Valmieras pilsēta

Politiskās partijas „Valmierai un Vidzemei” 2017. gada

priekšvēlēšanu programma

Valmieras pilsētas pašvaldības domes vēlēšanām

Valmiera – Vidzemes reģiona ražošanas, uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un administratīvais centrs.

Iedzīvotāju labklājība – partijas prioritāte Valmierā un Vidzemē

Prioritātes:

 • Attīstīta uzņēmējdarbības vide
 • Izglītota, radoša, aktīva un vesela sabiedrība
 • Inovatīva un vieda pilsētas attīstība
 • Droša un sakārtota vide
 • Ģimenēm draudzīga pilsēta

To paveiksim ar komandas darbu, ko raksturo:

 • Pieredze, zināšanas un sadarbība
 • Godīgums un atbildība
 • Efektīva un atklāta pārvalde

Uzņēmējdarbība

 • Veicināsim investīciju piesaisti
 • Uzlabosim esošās industriālās zonas, izveidosim jaunas
 • Nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem
 • Sadarbībā ar „Valmieras Attīstības aģentūru” izveidosim atbalsta sistēmu uzņēmumiem; sadarbosimies ar uzņēmēju organizācijām
 • Rūpēsimies par kvalificēta darbaspēka piesaisti, jaunu darba vietu radīšanu

Izglītība

 • Uzlabosim izglītības iestāžu, dienesta viesnīcu infrastruktūru
 • Attīstīsim un popularizēsim profesionālās, interešu, karjeras izglītības, mūžizglītības programmas
 • Turpināsim finansiāli atbalstīt pedagogu darbu; motivēsim skolēnus rezultātiem mācībās
 • Veicināsim zinātnes un pētniecības attīstību Vidzemes Augstskolā; pārstāvēsim pilsētas intereses Vidzemes Augstskolas, Valmieras tehnikuma konventā
 • Sekmēsim inovāciju ieviešanu izglītībā
 • Veicināsim izglītības iestāžu sadarbību ar darba devējiem
 • Atbalstīsim piederību Valmierai veicinošus pasākumus

Kultūra

 • Finansiāli atbalstīsim Valmieras Drāmas teātra darbību un Valmieras Vasaras teātra festivālu
 • Veiksim Valmieras Kultūras centra pārbūvi; izveidosim Kultūrvides centru
 • Atbalstīsim amatieru mākslas kolektīvu darbību, iesaisti valsts simtgades aktivitātēs
 • Finansēsim kultūras projektu konkursus, atbalstīsim nevalstisko organizāciju un jauniešu iniciatīvas, starptautisko sadarbību

Sports

 • Izveidosim jaunus sporta infrastruktūras objektus: peldbaseins, J.Daliņa stadions, vieglatlētikas manēža, BMX trase
 • Turpināsim uzlabot sporta infrastruktūru, t.sk. izglītības iestādēs
 • Finansēsim sporta projektu konkursus, atbalstīsim sporta klubus, augstas klases sportistus
 • Atbalstīsim tautas sporta aktivitātes, peldētapmācību bērniem

Veselība

 • Nodrošināsim kvalitatīvus pakalpojumus visos veselības aprūpes posmos
 • Pilnveidosim Vidzemes slimnīcas infrastruktūru; atbalstīsim augsti kvalificētu ārstniecības speciālistu piesaisti
 • Veicināsim iedzīvotāju veselības uzlabošanu; informēsim par veselīgu dzīvesveidu

Sociālā un fiziskā drošība

 • Pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu visām iedzīvotāju grupām. Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu, nodrošināsim brīvpusdienas 1.-6.klašu skolēniem
 • Veicināsim bezdarba mazināšanas pasākumus un skolēnu nodarbinātību vasarā
 • Rūpēsimies par atbalstu senioriem, politiski represētajiem
 • Finansiāli atbalstīsim sociālās jomas nevalstiskās organizācijas
 • Paplašināsim pilsētas dzīvojamo fondu; turpināsim īres dzīvokļu namu būvniecību
 • Nodrošināsim optimālu sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, elastīgu atlaižu sistēmu, t.sk. skolēniem, senioriem
 • Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas un Operatīvā informācijas centra darbu

Vide

 • Labiekārtosim pilsētvidi, uzlabosim pilsētas vizuālo tēlu; rūpēsimies par vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Izveidosim jaunus veloceliņus
 • Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju un pagalmu sakārtošanu
 • Uzturēsim un atjaunosim bērnu rotaļu laukumus
 • Plānveidīgi rekonstruēsim asfaltētās un grantētās ielas
 • Veicināsim atkritumu šķirošanu, atkritumu savākšanas akcijas
 • Nodrošināsim videi draudzīgākus autobusus

Tūrisms

 • Veidosim mērķtiecīgu pilsētas zīmolu un tā atpazīstamību
 • Popularizēsim Valmieru un reģionu kā konkurētspējīgu un vienotu tūrisma galamērķi
 • Sadarbībā ar partneriem attīstīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstot pasākumu tūrismu kā prioritāti
 • Attīstīsim tūrisma infrastruktūru un tūrisma piedāvājumu

Pārvalde

 • Pašvaldības budžetu plānosim saskaņā ar pilsētas Attīstības stratēģijas, Attīstības programmas un Investīciju plāna prioritātēm, ES fondu iespējām
 • Īstenosim efektīvas un caurspīdīgas pārvaldības principu sadarbībā ar iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām
 • Veicināsim kvalitatīvus, pieejamus komunālos pakalpojumus
 • Ar mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālo informāciju, veicināsim iedzīvotāju iesaisti darbam Valmieras labā
Vēlēšanu programmas infografika