Guntars Štrombergs: Burtnieku novada attīstības pamatā – cilvēki un gudra pārvalde

3.jūnija pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā partijas “Valmierai un Vidzemei” saraksta līderis ir pieredzējis uzņēmējs, ilggadējs Burtnieku novada iedzīvotājs, šobrīd Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts GUNTARS ŠTROMBERGS.

Sarunā mēra amata kandidāts Guntars Štrombergs stāsta par iecerēm Burtnieka novada attīstībai, startējot ar partijas “Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu komandu.

“Esmu viens no jums – 7781 Burtnieku novada iedzīvotāja, kuriem Burtnieki ir mājas. Šeit dzīvoju kopš studiju beigšanas – te esmu audzis profesionāli, krājis pieredzi kā uzņēmējs, izveidojis ģimeni, uzaudzinājis bērnus. Burtnieku novadā esmu pavadījis visu līdzšinējo dzīvi,” stāsta G. Štrombergs.

“Startējot vēlēšanās, esmu apņēmies no visas sirds strādāt Burtnieku novada izaugsmei. Pazīstot cilvēkus, kuri dzīvo un strādā Burtnieku novadā, un pārzinot jautājumus, kas prasa nekavējošu iesaisti un risinājumu, esmu pārliecināts, ka mēs savā novadā varam izdarīt vairāk un dzīvot labāk. Jā, Burtnieku novadā notiek attīstība, taču vai laiks un resursi, kas jāvelta kopīgam darbam iedzīvotāju labā, šobrīd netiek izšķērdēts esošās lēmējvaras – ievēlēto deputātu – savstarpējās nesaskaņās, konfliktos, nespējā vienoties par būtisko un izraisot biežas izmaiņas izpildvaras svarīgākajos un atbildīgākajos amatos? Burtnieku novada attīstībai pārvaldē ir nepieciešama gan stabilitāte, gan komandas darbs, virzoties uz mērķi. Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu uzņemties saraksta līdera pienākumus un izveidojis partijas “Valmierai un Vidzemei” deputātu kandidātu sarakstu dalībai pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā,” norāda G. Štrombergs.

Kā veidojāt komandu un kādas būs tās stiprās puses?

Esmu komandā aicinājis spēcīgus un profesionālus Burtnieku novada iedzīvotājus, kuriem ir augsta piederības sajūta Burtnieku novadam un spējas strādāt iedzīvotāju un novada labā. Uzskatu, ka Burtnieku novada attīstību virzīs komanda ar vērā ņemamu pieredzi un vienlaikus arī ar jaunībai raksturīgo degsmi. Raudzījos, lai tajā ir pārstāvji no gandrīz visiem Burtnieku novada pagastiem, lai ir darītāji, nevis runātāji. Svarīgi, lai kopā varam noteikt problēmas un prioritātes, kas attiecas uz visiem pagastiem – Vecati, Ēveli, Rencēniem, Matīšiem, Valmieras, Burtnieku pagastu, kā arī analizēt risināmo jautājumu loku tagad, vidējā termiņā un ilgtermiņā domājot. Atbalsts, ko jau tagad sajūtu no Burtnieku novada iedzīvotājiem, ir ievērojams. Cilvēki ir gatavi atbalstīt mūsu komandas centienus, iesaistīties darbā.

Jūs politikā esat kopš pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā. Kā šo četru gadu pieredze Valmierā palīdzēs sasniegt Burtnieku novada attīstības mērķus?

Pildot Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta pienākumus un veicot Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētāja pienākumus, esmu guvis izpratni par pašvaldības darbu dažādās jomās, par pašvaldības iespējām palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Esmu bijis tiešā veidā iesaistīts vairāku uzņēmējdarbības un teritorijas izaugsmi veicinošu projektu pieņemšanā. Redzot lēmumu realizāciju dzīvē, to radītās paliekošās vērtības un Valmieras izaugsmi, izjūtu gandarījumu par paveikto un sasniegto.

Kā saredzat Burtnieku novada attīstību?

Novada attīstības pamatā ir cilvēki, jo, kā tautas dziesmā teikts – neba nauda pati nāca tai bagātā sētiņā. Cilvēkiem ir nepieciešams darbs, bet darba vietas nodrošina uzņēmēji. Uzskatu, ka novada attīstībai nozīmīgi ir gan tie, kas nodarbina citus, gan arī individuālie komersanti, amatnieki, zemnieku saimniecības un mājražotāji. Svarīgi, lai darbavietas būtu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, taču, ja tas nav iespējams, nokļūšanai līdz darbam ir svarīgi labi uzturēti novada ceļi. Iedzīvotāju lēmums pamest savu dzimto vietu, ja vien tas nav personīgs vai citu neatkarīgu apstākļu radīts, nekādā ziņā nevar būt pašvaldības lēmumu vai neizdarības rosināts. Mēs strādāsim, lai Burtnieku novads kļūtu par kvalitatīvu un pieejamu dzīves, izglītības, uzņēmējdarbības, aktīvās atpūtas, sporta un kultūras vidi Burtnieku novada iedzīvotājiem. Lai to panāktu, uzlabosim komunikāciju un sadarbību ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iestādēm. Aicināsim novada iedzīvotājus būt aktīviem sadarbības partneriem. Katru lēmumu pamatosim un izskaidrosim, analizēsim tā pozitīvo ietekmi ne vien īslaicīgi, bet pats svarīgākais – ilgtermiņā.

Viens no veidiem, kā rosināsim iedzīvotājus iesaistīties sava novada attīstībā, būs paust savu viedokli aptaujās, forumos, tiekoties ar pašvaldības darbiniekiem vai deputātiem. Sadarbību ar uzņēmējiem stiprināsim, veicinot dialogu. Mums jāstrādā tā, lai valstī rosinātās pārmaiņas neietekmē novada attīstību negatīvi, bet tieši pretēji – tā, lai novada iedzīvotāji būtu apmierināti, attīstītos uzņēmējdarbība, pašvaldības pārvalde būtu stabila, mērķtiecīga, profesionāla un atklāta. Tikai tad mēs pozitīvi ietekmēsim arī valsts attīstību.

Mūsu komanda ir gatava aktualizēt jautājumu par efektīvāku Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaisti novadam nozīmīgu ieceru īstenošanai, jo infrastruktūras sakārtošana veicinās gan iedzīvotāju labklājību, gan jaunu uzņēmumu un investīciju piesaisti, tādējādi radot jaunas darbavietas novadā. Mums daudz efektīvāk jāizmanto lauku teritorijas priekšrocības Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē. Mums ir jāatbalsta ikviens spējīgs, enerģisks jaunais uzņēmējs, kas ir gatavs pats radīt darba vietas, veidot savu uzņēmumu, tāpēc priecājos, ka ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu darbu ir atsācis Valmieras Biznesa inkubators. Tā ir iespēja arī Burtnieku novada jaunajiem uzņēmējiem “atsperties” savā darbībā, gūt profesionālu atbalstu un augt.

Tāpat, lai stiprinātu saikni starp pašvaldību, uzņēmējiem un izglītības iestādēm, veicināsim izglītības iestāžu sadarbību ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm Valmierā. Savukārt sadarbībā ar novada uzņēmējiem veicināsim skolēnu nodarbinātību vasarā. Mums ir svarīgi, lai jaunieši atgrieztos novadā ne tikai kā kvalificēts darbaspēks, bet kā potenciālie darba devēji. Lai jaunieši jau no agriem skolas gadiem tiktu gatavoti, iedvesmoti, atbalstīti kļūt par uzņēmējiem, darba vietu devējiem un ekonomikas stiprinātājiem.

Zinot, ka Valmierā strādā daudzi Burtnieku novada iedzīvotāji un liela pilsētas problēma ir dzīvojamā fonda trūkums, veicināsim Burtnieku novada zemju izmantošanu dzīvojamā fonda izveidei, palielinot iedzīvotāju skaitu novadā. Attīstot ceļu infrastruktūru, par pievilcīgu mājvietu mēs varam padarīt ikvienu novada pagastu.

Mums, kā Valmieras kaimiņiem, uz Valmieras – Vidzemes reģiona attīstības centra – tuvumu jāskatās kā uz iespēju, nevis draudu. Jāsadarbojas, nevis jāizvairās. Republikas nozīmes pilsētas tuvuma priekšrocības ir jāizjūt ne tikai Burtnieku novada Valmieras pagasta iedzīvotājiem, bet arī Vecates, Matīšu, Ēveles, Burtnieku un Rencēnu pagastu iedzīvotājiem. Padarīsim to “tuvāku” ar sakārtotu ceļu infrastruktūru un citiem atbalsta pasākumiem.

Strādājot komandā, apzināsimies un stiprināsim Burtnieku novada priekšrocības – izmantosim dabas teritoriju un Burtnieka ezera potenciālu, turpināsim un stiprināsim sporta tradīcijas, pilnīgāk izmantosim atrašanās vietas iespējas, vēstures un kultūras mantojumu, baznīcas, muižas, parkus un citas kultūrvēsturiskās un ainavas vērtības.

Kādus ceļavārdus vēlaties teikt Burtnieku novada iedzīvotājiem, 3.jūnijā dodoties pie balsošanas urnām?

Lai gan partija “Valmierai un Vidzemei” pirmo reizi startēs Burtnieku novadā, redzot Valmieras pilsētas pašvaldības mērķtiecīgo darbu un straujo attīstību, aicinu Burtnieku novada iedzīvotājus būt drosmīgiem un atbildīgiem un dot mūsu komandai uzticības avansu. Pret to attieksimies atbildīgi un pretī katru dienu dosim uz iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām, uz novada attīstību vērstus lēmumus un darbus.