Andris Klepers: Valmierai piestāv būt uz inovācijām vērstai un viedai pilsētai

ANDRIS KLEPERS, Vidzemes Augstskolas docents un pētnieks, Sabiedrības zinātņu fakultātes Tūrisma un atpūtas studiju virziena di­rektora vietnieks, SIA Nocticus valdes loceklis:

“Viens no būtiskiem nākamā perioda uzdevumiem ir pabeigt darbu pie pilsētas zīmolvedības stratēģijas un nodrošināt tās efektīvu ieviešanu. Tas nepieciešams gan uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju, kvalificēta darbaspēka un studentu piesaistei, gan tūrismam un sabiedrisko iniciatīvu īstenošanai. Mums ir jāveicina vēlme lepoties ar savu pilsētu! Skaidri izceļot mūsu priekšrocības, jāparāda, ka Valmiera ir līdzvērtīga dzīvesvieta galvaspilsētai, ar kvalitatīvu darba, studiju un atpūtas vidi. Vieta, kur ir viss daudzpusīgas personības attīstībai.

Svarīgs uzdevums būs arī jaunas tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde. Savu darbu veltīšu, lai veicinātu vēl plašāku augstākās izglītības un pētniecības sasaisti ar pārējām Valmieras izglītības iestādēm, lietderīgāk izmantojot esošās kompetences un resursus pilsētai nozīmīgu jautājumu risināšanā. Atbalstu, ka jāveido ciešāka saikne starp skolām un augstskolu. Izmantojot augstskolas tehnoloģisko bāzi, jāstiprina skolas vecuma jauniešu iespējas pavadīt brīvo laiku dažādās interešu izglītības aktivitātēs augstskolā. Savukārt augstskolai jāveicina starptautiskā sadarbība, jaunāko tendenču ieviešana un esošo tradīciju stiprināšana.

Uzskatu, ka Valmierai piestāv būt jaunai, drosmīgai, uz inovācijām vērstai un viedai pilsētai. Mums nav jābaidās būt flagmaņiem, ieviest jaunus pārvaldes risinājumus, saziņas formas ar iedzīvotājiem, jauninājumus skolās vai pilsētvidē. Valmieriešiem ir dota lieliska pilsēta, kuru kopā varam veidot vēl skaistāku! Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu īstenota pārdomāta un profesionāli izstrādāta pilsētvides attīstības koncepcija, paaugstinot pilsētvides ainavas kvalitāti, akcentējot Gauju kā pilsētas centrālo ielu, daudz efektīvāk izmantojot ūdensmalas, krastmalas promenādi. Kā pilsētai, kurai ir salīdzinoši mazs vēsturisko ēku un nozīmīgas arhitektūras mantojums, ir jādomā gan par vides objektu, mazo arhitektūras formu izvietošanu pilsētā, gan jauno būvju arhitektonisko kvalitāti, lai varam lepoties arī pēc 20 un vairāk gadiem. Šajā Latvijas 100gades svinību posmā, ir svarīgi, lai izceļam tos valmieriešus, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu nacionālās valsts tapšanā, brīvības un neatkarības apziņas stiprināšanā. Tas ir paveicams kopā – mudinot sabiedrisko sektoru uz vēl aktīvāku rīcību, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas un uzņemoties līdzatbildību par pilsētas nākotni.

Mans moto: Ar prātu un emocionālu inteliģenci par kvalitatīvu un gaumes pildītu attīstību! Zinot to, cik Valmiera ir atvērta, kādas norises un iespējas piedāvā, kas citviet Eiropā pieejamas tikai pilsētām ar vismaz 100 000 iedzīvotāju, es vēlos turpināt strādāt savas pilsētas labā. Ar personīgu misijas apziņu, godīgi, cieņpilni, veidojot dialogu ar visdažādākajām auditorijām. Raugoties, lai mūsu pieņemtie lēmumi būtu tālredzīgi, lai mēs soli pa solim veidotu kvalitatīvu reģionālo centru, kas pastāv ciešā mijiedarbībā ar apkārtējiem novadiem un to ainaviskajiem lauku apvidiem. Lai mēs veidotu sev un mūsu bērniem harmonisku vidi izaugsmei un personības attīstībai, saglabājot to Valmieras šarmu, ko sevī nes teātris, tautas deju ansamblis “Gauja”, sporta līdzjutēji, zaļā vide, studenti, ražotāji un, protams, paši valmierieši.”