GUNTARS ŠTROMBERGS: Strādāsim, lai iedzīvotāji novadā būtu ekonomiski un sociāli droši šodien un ilgtermiņā

“Manas prioritātes ir izveidot uz kopīgu mērķi orientētu Burtnieku novada lēmējvaru, stabilizēt un padarīt efektīvāku Burtnieku novada izpildvaru, uzlabot administrācijas darbinieku kompetenci un produktivitāti, lai mērķtiecīgi attīstītu Burtnieku novadu. Jārada darbavietu piedāvājums, lai iedzīvotājiem, kuri ir darba meklējumos, būtu iespēja strādāt tuvāk dzīvesvietai – novada teritorijā. Jārūpējas, lai iedzīvotājiem, meklējot dzīvesvietu, Burtnieku novads būtu pirmā izvēle. Lai Burtnieku novada pašvaldība būtu stabils atbalsts esošajiem uzņēmējiem un uzticams partneris jaunajiem,” ar tādu apņemšanos Guntars Štrombergs kandidē pašvaldību vēlēšanās Burtnieku novadā.

Visvairāk turpmākajai Burtnieku novada izaugsmei ir nepieciešama zinoša, pastāvīga un spēcīga pārvalde. Ar to domāju pašvaldības deputātu izpratni par novada attīstību prioritāri ietekmējošiem faktoriem: 1) uzņēmējdarbības veicināšanu un iedzīvotāju skaita palielināšanu; 2) viņu zināšanas un pieredzi pārvaldībā, lai novada attīstības augšupeju panāktu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk; 3) nodrošinot izpildvaras stabilitāti un darbinieku kompetenci, spēju izvērtēt katra lēmuma ekonomisko pamatojumu un saredzēt novada attīstību ikviena pagasta kontekstā; 4) redzēt katra lēmuma ietekmi ilgtermiņā.

Kādas būs Jūsu darba prioritātes?

Uzņēmējdarbība ir būtiskākais darbavietu avots novadā. Vispirms pašvaldībai ir jāveicina esošo darbavietu saglabāšana un jaunu darbavietu radīšana. Ar to es domāju tādu darbavietu radīšanu, kas dotu finansiālu pienesumu pašvaldības budžetā. Novada uzņēmējdarbības veicināšanas politikai ir jāstimulē esošo uzņēmēju aktivitāte un jāsekmē jaunu uzņēmēju darbība novadā. Nodrošinot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, samazināsies bezdarbs, palielināsies nodarbināto skaits, līdz ar to arī iedzīvotāju skaits un pašvaldības ienākumi, lai varētu attīstīt, piemēram, sociālos pakalpojumus. Nav pareizi pašvaldībai lepoties ar saglabātajām un no jauna radītajām darbavietām administrācijā, pašvaldības iestādēs vai no jauna veidotās un atjaunotās iestādēs, jo šo darbinieku atalgojums tiek maksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pašvaldībai ir jānodrošina visi priekšnoteikumi, lai darbavietas radītu, pirmkārt, ražošanas, lauksaimniecības un tūrisma uzņēmumi. Uzņēmumi to darīs, ja būs nodokļu atlaides, pieejams darbaspēks un atbilstoša infrastruktūra, jo īpaši – sakārtoti ceļi. Ir nepieciešama ceļu seguma atjaunošana un rūpīgāka to uzturēšana gan vasaras, gan ziemas sezonā. Sadarbojoties ar reģionālo biznesa inkubatoru, nodrošināsim dažādas atbalsta iespējas topošajiem un esošajiem novada uzņēmējiem. Stiprināsim uzņēmēju savstarpējo sadarbību un atbalstīsim novadā ražoto produktu popularizēšanu un tirdzniecības vietu izveidi.

Pateicoties darbavietām Valmierā, Burtnieku novadā ir zems bezdarba līmenis – tikai 4,2%. Taču arī pašvaldībai jādarbojas tā, lai vairāk darbavietu novada iedzīvotājiem būtu tieši novada teritorijā.

Iedzīvotāji ir galvenie pašvaldības budžeta ienākumu veidotāji. Pašvaldībai ir jāpārorientē savs darbs, virzot to vairāk uz iedzīvotāju vajadzībām, jo Burtnieku novads bez cilvēkiem būtu tikai skaista teritorija ap Burtnieka ezeru. Pašvaldībai ir vairāk jāuzklausa savi iedzīvotāji, jāizprot, ko pašvaldība var darīt, lai iedzīvotāji paliktu dzīvot novadā un lai novadu par savu dzīvesvietu izvēlētos jauni cilvēki.

Lai gan iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš 2010.gada novadā ir būtiskas, Valmieras, kā nacionālās nozīmes attīstības centra, tuvuma dēļ tās tomēr nav kritiskas. Pašvaldībai ir nopietni jāstrādā pie iedzīvotāju skaita negatīvo izmaiņu ierobežošanas un cilvēkresursu piesaistes. Nenoliedzama tendence ir cilvēkiem koncentrēties tur, kur ir darbavietas un augsts pakalpojumu līmenis, taču Valmieras iespējas uzņemt iedzīvotājus nav bezizmēra. Tāpēc pašvaldībai, attīstot infrastruktūru un padarot dzīvošanai pievilcīgāku vidi, jāpanāk, lai iedzīvotāji, pat ja viņu darbs ir Valmierā, par dzīvesvietu izvēlētos novadu. Jāstrādā, lai piepilsētas pagasta attīstība pozitīvi ietekmētu arī pārējā novada pagastu attīstību, jo attālums līdz tālākajai Burtnieku novada robežai no pilsētas nav liels. Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanu un uzlabošanu. To panāksim, sakārtojot maģistrālās inženierkomunikācijas blīvāk apdzīvotajās teritorijās, kā arī piedāvājot apbūvei brīvās teritorijas.

Tikpat svarīga novada attīstībai ir Eiropas Savienības (ES) fondu piesaiste. Lai gan novadā ir salīdzinoši daudz aktīvo uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem – 37, ES fondu izmantošanā ražošanā un infrastruktūrā septiņu gadu laikā apgūti tikai 1,8 miljoni eiro, piesaistīto līdzekļu ziņā no Valmieras atpaliekot pat 40 reižu. Savukārt lauksaimniecības jomā apgūtie 27,75 miljoni eiro ES finansējuma norāda uz lauksaimniecības, kā uzņēmējdarbības nozares, nozīmi novada attīstībā. Strauji jāveicina pašvaldības spēja sagatavoties un piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus un investīcijas. Darbam ES fondu finansējuma piesaistē no pašvaldības puses ir jābūt aktīvākam, mērķtiecīgākam un efektīvākam, īpašu uzmanību pievēršot tieši projektu ietekmei uz ekonomiskās attīstības nozarēm: jāveicina uzņēmējdarbība; jāsakārto infrastruktūra; jāattīsta tūrisms; jāsaglabā Burtnieka ezera potenciāls.

Tikai sekmējot ekonomisko attīstību, mēs varēsim nodrošināt sociālo drošību novadā. Paralēli sociālajai palīdzībai ir nepieciešami arī risinājumi, kā samazināt augsto trūcīgo iedzīvotāju īpatsvaru – 6,1% – novadā, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātības jautājumiem iedzīvotāju vidū, kuri ir darbspējas vecumā.

Sadarbojoties ar Valmieras pilsētas pašvaldības policiju un atbalstot brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību, uzlabosim arī novada iedzīvotāju drošību.

Zināms, ka lieli pašvaldības budžeta līdzekļi tiek novirzīti izglītībai. Mums ir vieni no lielākajiem izdevumiem uz vienu skolēnu valstī. Strādāsim, lai šo ieguldījumu efekts atspoguļotos novada attīstībā, sākot ar izglītības kvalitāti, turpinot ar skolēnu sasniegumiem, beidzot ar skaidru redzējumu, kā motivēt jauniešus atgriezties novadā. Finansiāli atbalstīsim pedagogus, sniegsim atbalstu nometnēm, interešu programmām, nodrošināsim brīvpusdienas novada skolēniem līdz 9.klasei, veicināsim ērtu un drošu bērnu nokļūšanu uz un no izglītības iestādēm, kā arī sekmēsim jauniešu nodarbinātību vasarā.

Sporta jomā veicināsim Burtnieka ezera iespēju izmantošanu ūdens sporta veidu attīstībā, kā arī jāšanas sporta un BMX attīstību. Tas būs iespējams, palielinot jauniešu interesi par sportu un atbalstot sportu sekmējošas iniciatīvas un talantīgus jauniešus.

Arī kultūras jomā pašvaldība līdz šim ir veikusi lielas investīcijas – rūpēsimies, lai aiz skaistās fasādes būtu arī iedzīvotājiem noderīgs saturs. Lai izveidotā infrastruktūra veicinātu iedzīvotāju vēlmi iesaistīties kultūras aktivitātēs.

Rūpīgi strādāsim veselības veicināšanas un sociālās palīdzības jomā, lai  novada iedzīvotājiem būtu gan informācija, gan dažādas aktivitātes un veselības aprūpes pieejamība. Noteikti izvērtēsim nepieciešamību un iespējas novadā izveidot pansionātu. Veidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, kā arī rūpēsimies par novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, plānosim elastīgu atlaižu sistēmu sabiedriskajā transportā.

Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekonomiskās aktivitātes kritumu, novadā ir daudz nesakoptu teritoriju un sagruvušu ēku. Noteikti pievērsīsim uzmanību vides sakopšanas un attīstības jautājumiem. Jāveicina lauksaimniecības teritoriju izmantošana, apbūvei paredzēto teritoriju attīstība, kā arī uzņēmējdarbībai piemēroto ēku un teritoriju izmantošana. Nodrošināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes novērtēšanai, pagalmu labiekārtošanai un bērnu rotaļu laukumu izveidei.

Liela nozīme visu nozaru attīstībā ir Burtnieku novada atpazīstamībai. Veicināsim to ar bērnu un jauniešu sasniegumiem, aktīviem uzņēmējiem, atpazīstamiem ražojumiem, pievilcīgu vidi dzīvošanai un atpūtai, kā arī gudru pārvaldību. Veicināsim Burtnieku novada atpazīstamību tūrisma jomā, sekmējot tūrisma uzņēmējdarbību, dabas teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidojot tūrisma infrastruktūru. Darbosimies pie Burtnieka ezera, kā viena no iecienītākajiem makšķernieku galamērķiem, saglabāšanas.

Burtnieku novadam ir virkne priekšrocību, kur tas, salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem un pat Valmieras pilsētu, ir labākās pozīcijās. Taču šīs priekšrocības ir efektīvi jāizmanto. Tām jāatspoguļojas novada izaugsmē, un to pozitīvais efekts jājūt katram iedzīvotājam savās mājsaimniecībās.

Zemā iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās jau 2013.gadā liecināja, ka daudzi Burtnieku novada balsstiesīgie ir vīlušies novada pārvaldē. Aicinu Burtnieku novada vēlētājus ticēt novada izaugsmes potenciālam un līdzdarboties savas dzīvesvietas nākotnes veidošanā, 3.jūnijā dodoties uz vēlēšanām.

*Atsauces uz reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) apkopotajiem Finanšu ministrijas datiem.