Raivis Busulis-Veinšteins: Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana nav iespējama bez sakārtotas vides

Vēlēšanas Burtnieku novadā RAIVIS BUSULIS-VEINŠTEINS, SIA “Valmieras Namsaimnieks” sanitārtehnikas būvinženieris: “Kopš bērnības esmu saistīts ar Burtnieku novadu. Tās ir manas senču mājas, mana ikdiena un vieta, kur smelties spēku. Tā ir vieta, kur novada iedzīvotājiem dzīvot un atpūsties. Vieta, kur uzņēmējiem attīstīties. Man ir izteikta vēlme mainīties pašam un mainīt mūsu visu dzīvi uz labāko pusi. Iegūtā izglītība Rīgas Tehniskajā universitātē un iegūtā līdzšinējā darba pieredze ir labs pamats tam, lai spētu sakārtot novada inženiertehnisko procesu norisi, apkures jautājumus, veicināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes celšanu, iespēju robežās ieviest mūsdienīgus risinājumus un virzīt energoefektivitātes paaugstinošus procesus, piesaistot pieejamos Eiropas Savienības līdzekļus. Redzot novada izaugsmi un attīstības virzienu, vēlos iesaistīties šajos procesos ar savām zināšanām un atbildības sajūtu pret darbu, ko veicu. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana nav iespējama bez sakārtotas vides, tādēļ nepieciešams rūpēties ne tikai par infrastruktūras atjaunošanu un uzlabošanu, kas, protams, ir būtiski, bet arī par tās uzturēšanu. Viena no prioritātēm noteikti ir novada ceļu uzturēšana un sakārtošana, lai tie būtu izbraucami ne tikai stratēģiski svarīgajos posmos, bet arī viensētām. Nepieciešams arī uzturēt komunikāciju, nodrošinot caurskatāmību starp Burtnieku novada iedzīvotājiem, pašvaldību un novada teritorijā esošajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, lai radītu pilnvērtīgu priekšstatu un izpratni iedzīvotāju vidū par novadā notiekošajiem procesiem. Būtiski ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada attīstības procesos, domājot par ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves vides veidošanu. Burtnieku novadā līdz šim ir tikai neliela daļa enerģisku iedzīvotāju, kuri spējuši paši piesaistīt līdzekļus namu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Novada infrastruktūras uzlabošana, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ir viena no prioritātēm ne tikai māju energoefektivitātes pasākumu plānā, bet arī citās būtiskās novada ikdienas jomās – pagastu centros nepieciešama inženierkomunikāciju atjaunošana, ceļu sakārtošana, uzņēmējdarbības vides pilnveidošana. Tāpat svarīgs aspekts ir iedzīvotāju izglītošana par infrastruktūras, energoefektivitātes un vides uzlabošanas iespējām. Burtnieku novada priekšrocība ir tieša saikne ar Valmieras pilsētu – tās tuvums un attīstība, kas ļauj arī pašā novadā saskatīt attīstītu, sakārtotu un augošu nākotni, uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem vērstu infrastruktūru, vienlaikus baudot sakārtotu un tīru vidi, apsaimniekojot dzimtos laukus un pašiem esot saimniekiem savā zemē.”