Ētikas kodekss

Politiskās partijas VALMIERAI UN VIDZEMEI

ĒTIKAS KODEKSS

Ievads

   Partijas „Valmierai   un Vidzemei” ētikas kodekss nosaka tās biedru un atbalstītāju uzvedības pamatprincipus. Ētikas kodekss satur saistošas uzvedības rekomendācijas partijas biedriem un tās atbalstītājiem īstenojot partijas programmu savu vēlētāju interesēs.

     Ētikas kodekss ir veidots ar mērķi, lai katrs partijas biedrs vadoties no tiem, ievērotu uzvedības pamatprincipus, un apzinātos, ka katra atsevišķa partijas biedra rīcība veido partijas kopējo tēlu sabiedrībā.

     Partijas “Valmierai un Vidzemei” Ētikas kodeksa noteikumus nevar uzskatīt par visaptverošu uzvedības normu aprakstu. Savā personiskajā un profesionālajā rīcībā partijas biedram ir jāvadās arī no vispārējam uzvedības normām. Noteikumu uzdevums ir norādīt uz tiem ētikas normu pamatprincipiem, kuriem ir jākļūst par vadošajiem partijas biedra rīcībā.

     Ētikas kodeksu apņemas ievērot katrs partijas „Valmierai un Vidzemei” biedrs.

Ētikas kodeksa pamatprincipi, normas un to piemērošana

     1. Partijas biedram savā uzvedībā gan darbā, gan ārpus tā jāievēro sekojoši pamatprincipi un ētikas normas:

Attieksmē pret Latvijas valsti:

* Partijas biedram ir jābūt Latvijas valsts patriotam, jāciena valsts valoda, kultūra un simbolika, vienlaicīgi esot tolerantam pret citu valstu valodām un kultūrām.

* Partijas biedram savā darbībā un saskarsmē ir jārīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā.

* Partijas biedram ir augsta tiesiskā apziņa, savā darbībā un ikdienā tas rīkojas saskaņā ar normatīviem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

Attieksmē pret partiju un tās biedriem:

* Partijas biedriem ir pienākums veidot un uzturēt labas savstarpējās attiecības, kam pamatā ir cieņa, pieklājība, tolerance, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, atbildība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts, saglabājot veselīgu humora izjūtu.

* Partijas biedra pienākums ir ievērot konfidencialitāti par informāciju, kas viņam ir kļuvusi zināma piedaloties partijas sapulcēs vai partijas darbā, un tie nedrīkst bez attiecīga pilnvarojuma prettiesiski izpaust vai izmantot informāciju mērķiem, lai vērstos pret kādu institūciju, personu vai citādi izmantot personiskās interesēs.

* Partijas biedrs nedrīkst diskreditēt vai apvainot savus kolēģus, neatkarīgi no ieņemamā amata, no viņu izcelsmes, sociāla vai mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības, invaliditātes, vecuma, dzimuma, attieksmes pret reliģiju un seksuālās orientācijas.

* Partijas biedrs ir izpalīdzīgs, mērķtiecīgs, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus partijas darba pilnveidošanā.

Attiecības ar sabiedrību:

* Partijas biedram jābūt paškritiskam, jāprot uzklausīt kritiku, atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību. Tas nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savu kolēģu vai citu sabiedrības locekļu nezināšanu un kļūdas.

* Partijas biedrs drīkst dot tikai tādus solījumus, ko spēj ar godprātīgu darbu izpildīt.

* Ikdienas darbā un saskarsmē ar sabiedrību partijas biedram ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, jābūt iecietīgam, atklātam un tolerantam, ar spēju uzklausīt atšķirīgus viedokļus. Partijas biedrs nedrīkst lietot valodu, žestus un izdarīt darbības, kas var aizskart citas personas cieņu.

* Partijas biedrs kalpo sabiedrības interesēm ar cieņu, rūpību, pieklājību un atbildības sajūtu, apzinoties, ka sabiedrības intereses ir augstākas par atsevišķas personas interesēm.

Attiecības ar partijas finansētājiem:

* Partijas biedra pienākums ir partijas finansēšanas jomā uzturēt atklātību, neuzņemties šaubīgas saistības, nepieļaut savā darbībā interešu konfliktus. Partijas biedram ir jāapzinās, ka partijai ziedotā nauda neuzliek citu pienākumu, kā vien enerģisku un efektīvu darbu partijas programmā noteikto mērķu īstenošanai.

* Partijas biedra pienākums, ir strādā visu savu vēlētāju un visu sabiedrības locekļu labā.

Attiecības ar citām partijām:

* Attiecībās ar citām partijām, partijas biedram ir jābūt principiāliem savā politiskajā darbībā, nelietojot „nomelnošanas” principus politiskajā cīņā, būt atklātiem pret citu partiju konstruktīviem priekšlikumiem, ja tas nav pretrunā ar partijas programmā noteiktām pamatnostādnēm.

Attiecības ar masu saziņas līdzekļiem:

* Masu saziņas līdzekļiem partijas biedriem ir jāsniedz tikai atklāta un patiesa informācija. Partijas biedra oficiāliem rakstiskiem un mutiskiem paziņojumiem masu saziņas līdzekļos un publiskām uzstāšanām ir jābūt lietišķām un pārdomātām, apzinoties, ka tās var tikt vērtētas kā partijas viedoklis un tas var ietekmēt partijas reputāciju. Partijas biedrs nodala savu privāto komunikāciju no uzstāšanās partijas „Valmierai un Vidzemei“ vārdā. Partijas vārdā biedrs pauž informāciju vai citus mutvārdu apliecinājumus vienīgi, ja tie saskan ar partijas pamatvērtībām un atbilst partijas programmai.

     2. Ētikas kodeksa pamatprincipi partijas biedram ir jāievēro arī privātajā dzīvē, taču tas nevar būt par pamatu, lai nemotivēti iejauktos tajā, vai aizliegtu piedalīties partijas biedram sabiedriskos pasākumos.

     3. Partijas biedram ir tiesības lūgt partijas Ētikas komisijas konsultācijas par ētisku rīcību vai partijas darbībā sastopamo ētisko problēmu risināšanu.

     4. Ētikas kodeksa pamatprincipu neievērošanas gadījumā, partijas biedram ir jābūt gatavam savu uzvedību pamatot un motivēti argumentēt ikvienu atkāpšanos no tiem.

     5. Ētikas kodeksa pamatprincipu apzinātu neievērošanu var uzskatīt par partijas biedra necienīgu uzvedību, kas var būt par iemeslu jautājuma izskatīšanai, par partijas biedra izslēgšanu no partijas.

     6. Ētikas kodeksa pamatprincipu neievērošanas gadījumus izskata partijas Ētikas komisija, kura izvērtē konkrēto rīcību, tās ietekmi uz partijas biedru un partiju kopumā.

Ētikas komisijas reglaments

1. Ētikas komisija:

   * izskata sūdzības un iesniegumus par Partijas Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;

   * analizē ētiska rakstura konfliktus;

   * sniedz konsultācijas Partijas biedriem ētikas jautājumos;

   * izskata biedru kandidātu uzņemšanas un izslēgšanas lēmumu pamatotību, ja tie tiek apstrīdēti;

   * izsaka brīdinājumus un pieņem lēmumus par Ētikas kodeksa pārkāpumiem.

2. Ētikas komisija pieņemot lēmumus, izskata valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja, biedru vai sabiedrības pārstāvju iesniegumus, un ir tiesīga lūgt partijas institūciju viedokli lēmumu sagatavošanas laikā.

3. Iesniegumu izskatīšanas termiņi:

   3.1. Ētikas komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu, ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Partijas valde var lūgt izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu īsākā termiņā.

   3.2. Sabiedrības pārstāvju iesniegumus Ētikas komisija izvērtē, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja komisija nolemj izvērtēt sabiedrības pārstāvju iesniegumus, tā lēmumu pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

4. Ētikas komisijai iesniegto valdes, revīzijas komisijas, partijas priekšsēdētāja un biedru iesniegumu izskatīšanas …. pieņemtie lēmumi ir rekomendējoši, izņemot gadījumu, kad biedrs lūdzis pats sniegt atzinumu par sevi.

5. Ētikas komisijas lēmumu aprite:

   5.1. valdes, revīzijas komisijas un partijas priekšsēdētāja iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod iesniedzējam un valdei;

   5.2. biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod partijas valdei, kas tos nosūta uz iesniedzēja un biedra, kura rīcība izvērtēta, elektroniskā pasta adresi, vai, ja tādas nav, partijas biedru reģistrā norādīto pasta adresi. Pasta sūtījuma gadījumā lēmums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

6. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Ētikas komisija katru reizi īpaši lemj par tajā uzaicināmajām personām.

7. Ētikas komisijas vispārēja rakstura konsultatīvus atzinumus un aicinājumus komisija nodod partijas valdei, kas tos publisko partijas interneta lapā.

8. Ētikas komisija neizskata anonīmus iesniegumus. Ētikas komisija var neizskatīt iesniegumus, kuros nav identificējams konkrēts partijas biedrs.

9. Ētikas komisija, lemjot par konkrētu biedru, vismaz vienu reizi uzaicina biedru uz Ētikas komisijas sēdi.

10. Biedra pienākums ir sniegt atbildes un informāciju uz Ētikas komisijas uzdotajiem jautājumiem. Biedra pienākums ir ievērot Ētikas komisijas noteikto jautājuma izskatīšanas kārtību, sadarboties ar Ētikas komisiju un tās sēdes laikā pildīt komisijas norādījumus. Biedra, kas ir valsts amatpersona, pienākums ir pēc Ētikas komisijas pieprasījuma iesniegt attiecīgās institūcijas dokumentus vai to atvasinājumus. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana Ētikas komisijai, nesadarbošanās vai atteikums sadarboties ar Ētikas komisiju uzskatāms par Ētikas kodeksa pārkāpumu.

11. Ētikas komisija par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem lemj Ētikas komisijas sēdes slēgtajā daļā, nepiedaloties citām personām.

12. Ētikas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz puse no esošajiem Ētikas komisijas locekļiem.

13. Ētikas komisija pieņem lēmumus, balsojot ar vienkāršu klātesošo Ētikas komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad Ētikas komisija var balsot aizklāti. Ja Ētikas komisijas loceklis objektīvu iemeslu dēļ nepiedalās komisijas sēdē, tad šis loceklis var nodot savu balsi balsojumā ar tālruņa starpniecību. Ētikas komisijas loceklis ētisku iemeslu dēļ var atteikties no lēmuma pieņemšanas.

14. Ētikas komisijas balsojums nav izpaužams un lēmumus paraksta visi balsojušie komisijas locekļi. Komisijas loceklis var divu nedēļu laikā kopš lēmuma pieņemšanas pievienot rakstveidā savas personīgās domas vai viedokli par šo lēmumu.

15. Ētikas komisijas sēdes notiek partijas birojā vai citur, pēc komisijas izvēles.

16. Ētikas komisijas sēdes, kurās tiek pieņemti lēmumi, protokolē. Ētikas komisija var veikt sēdes ierakstu ar tehniskiem līdzekļiem.

17. Ja Ētikas komisijai rodas aizdomas par noziedzīga nodarījuma vai normatīvo aktu pārkāpuma pazīmju esību biedra rīcībā, komisija pati vēršas attiecīgajās valsts institūcijās.

18. Ētikas komisija bez galējā soda mēra – izslēgšanas no partijas, var piemērot arī citus soda veidus:

   * Apspriešana valdes sēdē;

   * Aizrādījums;

   * Publiska atvainošanās par ētikas pamatprincipu neievērošanu partijas valdes noteiktā veidā, kuras neizpildīšana var būt par pamatu izslēgšanai no partijas.

19. Ētikas komisijas lēmumus var apstrīdēt Partijas valdē, kuras lēmums ir galīgs.