Priekšvēlēšanu programma Valmieras novadam

Partijas „Valmierai un Vidzemei”

priekšvēlēšanu programma

2021. gada 5. jūnija Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām

Cienot Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu vērtības, vietējo identitāti un tradīcijas, vienotā Valmieras novadā veidosim iedzīvotājiem patīkamu vidi, nodrošināsim pieejamu veselības aprūpi, izglītību, kultūras un sporta dzīvi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
 • Uzturēsim labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, darbavietu un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai
 • Turpināsim īstenot teritoriju un infrastruktūras sagatavošanu saimnieciskai darbībai, izveidosim industriālās zonas
 • Atbalstīsim esošos un topošos uzņēmējus, sociālos uzņēmumus
 • Popularizēsim novadā ražotos produktus
 • Iesaistīsim lauksaimniecības uzņēmējus vietējo produktu iepirkumā
 • Atbalstīsim mājražotājus, amatniekus un bioloģiskās produkcijas ražotājus
 • Stiprināsim lauksaimniecības uzņēmējus, kooperāciju un ilgtspējīgu, videi draudzīgu lauksaimniecību

DZĪVESVIDE

 • Rūpēsimies par asfaltēto un grantēto ceļu uzturēšanu un uzlabošanu
 • Sekmēsim interneta pārklājuma pieejamību
 • Atbalstīsim apkaimju un kopienu iniciētu projektu īstenošanu
 • Attīstīsim pieejamu īres dzīvojamo fondu
 • Labiekārtosim un pilnveidosim publiskās atpūtas vietas, veloceļus, turpināsim zaļo kursu
 • Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu novada teritorijā skolēniem un novada senioriem Valmierā
 • Atbalstīsim daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes uzlabošanu un pagalmu labiekārtošanu
VESELĪBA
 • Nodrošināsim kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību
 • Veicināsim Vidzemes slimnīcas un novada veselības aprūpes iestāžu sadarbību, pilnveidosim to infrastruktūru
 • Nodrošināsim ģimenes ārstu prakšu izveidi pagastos
 • Atbalstīsim kvalificētu ārstniecības speciālistu piesaisti
 • Nodrošināsim ārstniecības pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Attīstīsim medicīniskās un sporta rehabilitācijas pakalpojumus
 • Motivēsim iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam
IZGLĪTĪBA
 • Nodrošināsim pirmsskolas un pamatizglītības ieguvi iespējami tuvu bērna dzīvesvietai
 • Stiprināsim kopīgu novada piedāvājumu visās izglītības pakāpēs, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti
 • Nodrošināsim plašas interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas
 • Rūpēsimies par jaunu speciālistu sagatavošanu Valmieras tehnikumā un Vidzemes Augstskolā atbilstoši darba tirgum
 • Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu, motivēsim skolēnus augstiem rezultātiem mācībās
 • Atbalstīsim jauniešu nodarbinātību vasarā
SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA
 • Nodrošināsim atbalstu jaunajiem vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Pilnveidosim un vienādosim sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu
 • Veicināsim dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību
 • Atbalstīsim sociālās jomas nevalstiskās organizācijas
 • Nodrošināsim efektīvu pašvaldības policijas un brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu
KULTŪRA
 • Veidosim vienotu novada kultūrtelpas attīstības stratēģiju
 • Apsaimniekosim novada kultūras mantojumu
 • Uzlabosim infrastruktūru, veiksim Valmieras Kultūras centra pārbūvi
 • Atbalstīsim amatierkolektīvu darbību, kultūras tradīcijas, vērtības un pasākumus
 • Nodrošināsim kultūras pakalpojumu pieejamību un attīstību
 • Stiprināsim Valmieras novadu kā Vidzemes centru ar atpazīstamām kultūras norisēm Latvijā un Eiropā
 • Atbalstīsim profesionālo mākslu, Valmieras drāmas teātri
 • Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām

SPORTS

 • Nodrošināsim un uzlabosim sporta infrastruktūras, nodarbību un aktivitāšu pieejamību visām vecumu grupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 • Atbalstīsim tradicionālos sporta pasākumus un sporta organizāciju darbību
 • Stiprināsim tautas sportu
 • Atbalstīsim profesionālo sportistu izaugsmi, Vidzemes Olimpiskā centra darbu
TŪRISMS
 • Veicināsim nozares konkurētspēju, popularizēsim tūrisma vietas un pasākumus
 • Ieguldīsim līdzekļus kultūras un dabas mantojuma, kā arī ainavu resursu saglabāšanā un vērtības uzturēšanā
 • Nodrošināsim efektīvu sadarbību ar uzņēmējiem, novada blakus teritorijām, pārrobežu un reģionālā līmeņa institūcijām

VIDES RESURSI

 • Veiksim ilgtspējīgu novadā esošo meža zemju pārvaldību
 • Pārtrauksim rūpniecisko zveju publiskajos ūdeņos
 • Sekmēsim zinātniski pamatotu ūdeņu apsaimniekošanu
 • Nodrošināsim ūdensmalu uzturēšanu un labiekārtošanu

PĀRVALDE

 • Nodrošināsim klientu centru pieejamību katrā pilsētā un pagasta centrā
 • Izmantosim tehnoloģiskos risinājumus viedas un efektīvas pārvaldības īstenošanai
 • Efektīvi plānosim un izmantosim novada finanšu resursus
 • Nodrošināsim regulāru atgriezenisko saiti un aktuālās informācijas pieejamību